Artikel 1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Homely verleent.
1.2 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Homely tot stand komt door middel van een schriftelijk ondertekende overeenkomst of prijsofferte.
1.3 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.4 Documenten: informatiedragers in elke vorm (zowel digitaal als analoog), verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Homely.
1.5 Interieur- & vastgoedstylist: Homely die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van kleuradvies, interieurontwerp, interieuradvies, vastgoedstyling en alles wat hierbij komt kijken.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Homely. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Homely.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Homely en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 Homely heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten
3.1 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Homely schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.
3.2 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Homely zijn bevestigd.
3.3 De door Homely opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.4 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.5 De prijzen in de offertes zijn niet onderworpen aan BTW (kleine onderneming met BTW vrijstelling) en zijn exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.6 Homely kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Homely niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De opgegeven prijs is enkel geldig in zijn totaliteit van de aangeboden diensten.
3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Homely.
3.9 Homely heeft ten allen tijde het recht zonder opgave van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met Homely is het Belgische Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht
4.1 Homely doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Homely kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht  wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp – om welke reden dan ook – niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Homely onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Homely hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Homely is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieur- & vastgoedstylist gegeven advies.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Homely vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. Ontwerpen mogen in geen geval doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homely.
4.5 Homely is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Homely opgeslagen om opdrachten te verwerken.

Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 Homely heeft voor de uitvoering van de opdracht het recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 De km-vergoeding bedraagt 0.50 euro per km ( wettelijk tarief voor km vergoeding).
6.4 Homely mag van de opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 15% van het honorarium. Homely stuurt na afronding van verschillende onderdelen van een opdracht een factuur. De hoogte van het bedrag wordt volgens onderstaand schema bepaald tenzij anders overeengekomen.
6.5 Het is aan de opdrachtgever om Homely te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Homely extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat de opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Homely de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
6.6 Homely kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Homely zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van de opdrachtgever met een derde partij. Homely sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Homely kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen of gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Homely uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Termijnen
7.1 Homely probeert op een redelijke termijn een eerste voorontwerp aan de klant voor te leggen. Deze termijn wordt in samenspraak met de klant tijdens het eerste verkennend gesprek vastgelegd. Deze termijn is afhankelijk van een aantal factoren: moeilijkheidsgraad, soort werk…
7.2 Homely verbindt zich ertoe om de richtdata voor de uitvoering van een kleuradvies, interieuradvies, interieurontwerp  of vastgoedstyling na te streven. Geen enkele streefdatum is bindend. In geen geval kan er aanspraak gemaakt worden op vergoedingen bij het laattijdig uitvoeren van werken uitgevoerd door Homely of derden.

Artikel 8. Eigendoms- en auteursrechten
8.1 Op alle producten van Homely rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
8.2 Homely heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. De foto’s kunnen als voorbeeld van ontwerp en styling gebruikt worden op www.homely-interieur.com en op sociale media van voorgenoemde firma.
8.3 In het kader van de opdracht door Homely tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Homely heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
8.4 Aan tekeningen gemaakt door Homely kunnen geen rechten ontleend worden. Homely is interieur- & vastgoedstylist, geen interieurarchitect, architect of bouwkundige. Voor de planning en uitvoering van structurele wijzigingen dient een gespecialiseerde bouwkundige de juiste berekeningen en/of adviezen te verstrekken. Ook voor het op maat maken van interieurschrijnwerken dient een gespecialiseerde vakman gecontacteerd te worden die de maatvoering controleert en nameet en de technische detaillering verzorgt.
8.5 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Homely. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. De opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Homely, tenzij de betrokken partijen anders overeenkomen.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Homely dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Homely worden medegedeeld.
9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Homely de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Homely - Bo De Baere
Vinkstraat 18, 9160 Lokeren
Alexis Dallièrestraat 20, 9050 Gent

Tel: +32 472 81 63 08
Mail: info@homely-interieur.com
Ondernemingsnummer: BE0773.367.043

Algemene voorwaarden

helpt jou met... schrijf hier een krachtige bio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. 

Jouw bedrijfsnaam

Menu